SVG

Tel

SVG

فکس

لطفا برای تماس با دبیرخانه انجمن ایمیل ارسال کنید.

SVG

ایمیل

Iehfs2024@gmail.com

SVG

آدرس

تهران، بزگراه چمران، خیابان یمن، خیابان رشید الدین فضل الله، میدان دانشجو (شهریاری)، بلوار دانشجو، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،